Договор аренды квартиры образец украина 2018

Содержание
 1. Договір оренди квартири – Договор аренды жилого помещения
 2. 1. Предмет договору
 3. 2. Мета та у мови використання об'єкту оренди
 4. 3. Термін оренди
 5. 4. Орендна плата..
 6. 5. Порядок передачі об’єкта в оренду
 7. 6. Права та обов’язки сторін
 8. 7. Страхування об’єкта оренди
 9. 8. Порядок повернення квартири Орендодавцю
 10. 9. Відповідальність сторін
 11. 10. Інші умови
 12. Типовой договор аренды квартиры Украина 2020 – скачать образец
 13. Основные особенности аренды квартир – скачать образец договора 2020 года
 14. Обсуждение главных нюансов перед подписанием
 15. Основная часть типичного договора аренды квартиры
 16. Права и обязанности сторон
 17. Порядок возврата квартиры и ответственность сторон
 18. Варианты сдачи жилья без договора
 19. Всевозможные негативные стороны аренды жилья
 20. Заключительные положения аренды помещения
 21. Итоги
 22. Договор аренды квартиры в Украине: правила, стоимость и процедура оформления в 2019 году
 23. Риски при работе с риэлтором
 24. Заключение договора, документы
 25. Права и обязанности сторон
 26. Стоимость оформления договора аренды (найма)
 27. Расторжение договора аренды квартиры
 28. Штрафы за неуплату налогов за аренду квартиры
 29. Аренда квартиры без договора
 30. Зразок договору оренди квартири (кімнати)
 31. реквізитисторін
 32. Підписи сторін

Договор аренды квартиры образец украина 2018

м. Полтава                     “__” ___ 200__р.

Сторони:

Орендодавець ____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі _______ (посада та ПІБ), діючого на підставі________ (статуту, довіреності, положення), з однієї сторони, та Орендар __ ____________________ в особі _______, діючого на підставі ______ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування квартиру (далі за текстом – “об’єкт оренди”):

1.1.1. Адреса: ___ ___________________.

1.1.2. Корисна площа: ________________ кв.м.

1.1.3. Поверх: ___________________.

1.1.4. Кількість кімнат: __________________.

1.1.5. Наявність телефону: тел.№ _________________.

1.1.6. Орендодавець також передає в оренду майно‚ що знаходиться у квартирі : ______.

1.1.7. Об'єкт оренди має такі недоліки на момент передачі , що можуть перешкоджати його ефективному використанню :________________.

1.1.8. Квартира належить Орендодавцю на праві власності згідно _________ .

1.1.9. На Об’єкт оренди встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб ____ (підстави встановлення обмежень (обтяжень).

1.1.10. Передача в оренду Об’єкта оренди не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на Об’єкт оренди .

2. Мета та у мови використання об'єкту оренди

2.1. Об’єкт оренди передається в оренду для проживання співробітників останнього .

3. Термін оренди

3.1. Термін оренди складає ___ років з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується.

3.2. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін .

3.3. Після закінчення строку Договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі, якщо жодна сторона в термін ____ до закінчення Даного Договору письмово не повідомить про намір його розірвати‚ Даний Договір автоматично пролонгується на термін _____.

3.4. Орендар має право відмовитися від Даного Договору‚ попередивши Орендодавця в термін _____ . При цьому сплачена наперед орендна плата Орендареві не повертається .

4. Орендна плата..

4.1. Розмір орендної плати за весь об’єкт‚ що орендується‚ у цілому складає ____грн. за місяць (квартал, рік).

4.2. Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно (поквартально) готівкою через касу Орендаря (або в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок (особовий рахунок в установі Ощадбанку) Орендодавця) не пізніше ____ числа кожного місяця (квартала).

4.3. Орендар зобов’язаний протягом __днів з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується‚ перерахувати орендну плату за ___ місяця (квартал ) авансом.

4.4. Обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням (без урахування) індексів інфляції.

4.5. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами не частіше ніж один раз протягом року або за згодою сторін у разі:зміни умов господарювання, передбачених договором;

4.5.1. підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції.

4.5.2. погіршення стану Об'єкту оренди не з вини Орендаря, що підтверджено документами.

4.6. Орендна плата за згодою сторін може вноситися в натуральній або змішаній формі товарами‚ продуктами, послугами.

4.7. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі‚ що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати за п.4.5 Даного Договору не застосовується на оплачений термін.

4.8. Комунальні послуги оплачуються Орендарем самостійно на підставі рахунків відповідних організацій.

4.9. Усі витрати за користування телефонами оплачуються Орендарем самостійно згідно з рахунками телефонної станції.

5. Порядок передачі об’єкта в оренду

5.1. Квартира та майно повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом ____ з моменту укладення Даного Договору. Протягом цього терміну Орендодавець зобов’язаний виїхати з квартири та підготувати її для передачі Орендареві .

5.2. Передача квартири в оренду оформлюється актом здачі-приймання.

5.3. У момент підписання акту приймання Орендодавець передає Орендареві ключі від квартири та від кімнат .

5.4. Об’єкт‚ що орендується‚ вважається переданим в оренду з моменту підписання акту здачі-приймання.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Обов'язки Орендаря:

6.1.1. Використовувати майно що орендується за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного .

6.1.2. Своєчасно здійснювати орендні платежі .

6.1.3. Здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та поточний ремонт майна‚ що орендується .

6.1.4. Д отримуватися протипожежних правил .

6.1.5. Не здійснювати перебудову та перепланування квартири‚ що орендується .

6.1.6. Д отримуватися правил проживання в будинку‚ в якому знаходиться квартира .

6.2. Права Орендаря:

6.2.1. Обладнати та оформити квартиру на власний розсуд .

6.2.2. Міняти замки вхідних дверей та кімнат‚ укріплювати вхідні двері; установлювати сигналізацію та інші системи охорони квартири .

6.2.3. Здавати квартиру в суборенду за згодою Орендодавця (за винятком передачі квартири в користування своїм співробітникам) .

6.2.4. Самостійно визначати порядок‚ умови та терміни проживання в квартирі конкретних осіб із числа своїх співробітників .

6.3. Права Орендодавця:

6.3.1. Орендодавець має право 1 (один) раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання Орендарем майна‚ що орендується‚ у відповідності до умов Даного Договору.

7. Страхування об’єкта оренди

7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об’єкта оренди чи його частини несе Орендар ( Орендодавець) .

7.2. Згідно з цим Договором об’єкт оренди підлягає (не підлягає) страхуванню на весь період оренди.

7.3. Страхування об’єкта оренди здійснює Орендар ( Орендодавець).

7.4. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

8. Порядок повернення квартири Орендодавцю

8.1. Після закінчення терміну оренди Орендар зобов’язаний передати Орендодавцю квартиру та майно‚ що орендується‚ протягом _____ з моменту закінчення терміну оренди за актом передачі.

8.2. Протягом терміну за п.9.1 Даного Договору Орендар зобов’язаний виїхати з квартири та підготувати її до передачі Орендодавцю .

8.3. Квартира та майно вважаються фактично переданими Орендодавцю з моменту підписання акту здачі-приймання.

8.4. У момент підписання акту приймання Орендар передає Орендодавцю ключі від квартири та кімнат.

8.5. Квартира та майно повинні бути передані Орендодавцю у тому ж стані‚ в якому вони були передані в оренду з урахуванням нормального зносу.

8.6. Невідокремлювані покращення‚ здійснені в квартирі Орендарем‚ переходять до Орендодавця без відшкодування здійснених витрат.

9. Відповідальність сторін

9.1. Орендар несе наступну відповідальність за Даним Договором:

9.1.1. У випадку прострочення у прийнятті квартири в оренду пеня в розмірі _____ грн. за кожен день прострочення .

9.1.2. У випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі ____ від суми боргу за кожен день прострочення.

9.1.3. У випадку нецільового використання квартири штраф у розмірі ______ від суми фактично сплачених орендних платежів.

9.1.4. За передачу квартири або кімнат у суборенду без згоди Орендодавця штраф у розмірі ________ від суми фактично сплачених орендних платежів.

9.2. Орендодавець несе наступну відповідальність за Даним Договором:

9.2.1. У випадку прострочення по передачі квартири Орендареві пеня в розмірі ___ грн. за кожен день прострочення.

10. Інші умови

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до __ моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором

10.2. Умови даного Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

10.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством України, за винятком випадків‚ коли одна із сторін систематично порушує умови договору і свої зобов’язання

10.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

10.5. Орендар має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

10.6. Орендодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

10.7. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

10.8. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.9. Додатки до Даного Договору складають його невід’ємну частину.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Источник: https://urist-ua.net/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8/

Типовой договор аренды квартиры Украина 2020 – скачать образец

Договор аренды квартиры образец украина 2018

В целом, договором аренды является такой документ, в котором владелец и будущий квартирант оговаривают и прописывают все детали и условия договора. Он должен регулировать отношения и защищать права обеих сторон, если возникают спорные ситуации. Регламентирует эти взаимоотношения Гражданский кодекс Украины в 59 главе «Наем, аренда жилья».

На данный момент существует два главных договора: найма и аренды. Первый предполагает съём квартиры физическим лицом у физического, а во втором варианте одной из сторон выступает юридическое лицо. Также, аренда может заключаться для использования нежилых площадей, которые эксплуатируются как складские помещения.

Основные особенности аренды квартир – скачать образец договора 2020 года

Составление договора аренды квартиры в Украине – заключительный этап. В первую очередь необходимо найти нужное жилье и оговорить все подробности сделки. Сейчас существует множество риэлторских фирм, предлагающих отличные варианты и шикарные условия.

Однако не всегда то, что вы привлекаете специалиста, гарантирует хороший результат, ведь часто попадаются мошенники, которые могут обмануть и арендатора, и хозяина квартиры.

Поэтому во время информационных технологий и качественного интернета можно найти жилье и самому.

После успешных поисков и определения нужного варианта стоит тщательно проверить документы владельца. Заключать договор необходимо исключительно с собственником, при полном согласии всех владельцев.

Также допускается к подписанию человек с официальной нотариально заверенной доверенностью.

Полностью исключаются варианты сделки с друзьями, соседями или родственниками владельца, которые не вписаны в документы на жилье.

Негласным правилом при подписании типового договора аренды квартиры становится личное отношение между обеими сторонами. Все опытные специалисты советуют соблюдать положительный контакт для избегания разногласий и конфликтов. Правда отмечается, что типовой договор аренды всего лишь образец, а его вариантов существует огромное количество с разными изменениями.

Скачать различные версии договоров аренды квартиры вы можете на нашем портале. Стоит упомянуть, что образец договора аренды квартиры не является законченным вариантом, а требует доработки и внесения личной информации и пожеланий каждого.

СКАЧАТЬ ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ДЛЯ АРЕНДЫ КВАРТИРЫ

Обсуждение главных нюансов перед подписанием

Изначально владелец должен предоставить информацию о жилплощади и условиях проживания, а будущий квартирант – рассказать о своих пожеланиях и намерениях. С самого начала также следует уточнить, в течение какого времени хозяин планирует сдавать жилье, и какие требования ставит перед арендатором. Также можно выделить такие пункты:

 1. количество будущих квартирантов;
 2. срок аренды;
 3. наличие домашних животных и детей;
 4. оплата коммунальных услуг;
 5. валюта и дата оплаты;
 6. необходимость залога;
 7. другие детали.

Можно также обсудить право осуществления ремонта и решить, кто будет этим заниматься, а также повлияет ли это на оплату и насколько.

Специалисты рекомендуют прописывать информацию которая будет свидетельствовать о том, что квартира не продана или заложена, а также не арестована или не находится под судебным расследованием.

Основная часть типичного договора аренды квартиры

Статья 811 ГКУ гласит о составлении договора на аренду квартиры исключительно в письменном виде, который даже без присутствия и заверения нотариусом имеет юридическую силу. Однако это распространяется в случаях аренды до трех лет включительно. При большем времени съема у квартирантов появляются возможности пересдачи жилья другим людям, но по предварительному согласованию с владельцем.

Договор найма считается действительным при наличии:

 1. паспортных данных и подписей обеих сторон;
 2. предмета договора;
 3. платы и срока действия;
 4. характеристики площади, которая сдается;
 5. условий возможного расторжения;
 6. обязательств, прав, ответственности;
 7. других условий, указанных сторонами.

Также вносится информация о квартире: адрес и данные о площади с комнатами. При отсутствии обозначенного срока автоматически назначается пятилетний (исходя из статьи 821 ГКУ).

Права и обязанности сторон

В договоре аренды жилья должно быть максимально подробно написано о правах и обязанностях обеих сторон, которые необходимо выполнять. В стандартном документе можно выделить такие основные варианты:

 1. Права владельца квартиры – несколько раз на квартал проверять состояние жилья, а один раз в год можно поднимать плату. В случае конфликтов и разногласий, владелец может аннулировать договор через суд.
 2. Права будущего жильца – использовать имущество по назначению, в срок осуществлять оплату, производить ремонтные работы, сдавать квартиру в субаренду по договоренности. Обязательным условием в любом договоре на аренду квартиры является соблюдение правил пожарной безопасности и обращения с газом и электричеством. Квартирант может аннулировать договор, предварительно предупредив владельца за 3 месяца.

При заключении договора на длительный срок достаточно важно предусмотреть и указать пункт об основаниях для изменения условий договора. Причем это должны учесть обе стороны, которые на протяжении периода действия документа могут инициировать различные изменения в отдельных пунктах.

Каждый раз при составлении договора аренды квартиры у частного лица, неважно каким путем, с привлечением риелтора, нотариуса или самостоятельно, следует оповестить налоговую.

Уйти от налогообложения можно совсем просто – не заключать договор, но это дает больше рисков, чем оплата, которая равна налогу на доходы физических лиц – 18% и военный сбор 1,5%.

Сумма немаленькая, но штрафы еще больше:

 • при значительной неуплате налогов сумма варьируется от 17 до 34 тысяч гривен;
 • в неособо крупных размерах полагается административный штраф от 51 до 136 гривен.

Все нарушения нужно доказать, впрочем, как и обратное, следовательно, нечасто есть заинтересованность в проведении таких расследований, только в проверенных случаях.

Порядок возврата квартиры и ответственность сторон

После окончания термина договора арендатор должен передать жилье и имущество в хорошем и ухоженном состоянии и покинуть жилплощадь в оговоренные сроки. Также составляется акт сдачи-приема с передачей ключей. Все улучшения и ремонтные работы, которые ранее не оговаривались сторонами, остаются во владении арендодателя.

Ответственность сторон наступает после нарушения всех оговоренных пунктов в договоре, за которые снимается определенная сумма денег. Не наступает ответственность квартиранту за порчу имущества третьими лицами. Подобными случаями могут быть: затопления соседями или ненадлежащий ремонт работниками коммунальных служб.

Варианты сдачи жилья без договора

Такие варианты особенно будут хороши для хозяина апартаментов, потому как не нужно тратить время на заполнение и выдумывание различных условий, а просто можно брать оплату авансом и мгновенно заселять новых жильцов. В некоторых моментах предусматривается и сумма залога, на разные случаи возможной порчи имущества или других нестандартных ситуаций.

Также нет существенных проблем и сложностей с выселением и в случае отсутствия оплаты – все решается сменой замков. Отсутствуют проблемы и с налоговой, а доказать в суде какие-то нарушения очень сложно, потому как нет документа, подтверждающего проживание.

Впрочем, для квартирантов тоже есть минимальные позитивные стороны – все происходит быстро, дал деньги и живешь спокойно некоторое время. На сегодняшний день более 80% арендодателей не используют договор, а сдают квартиру нелегально. Зачастую владельцам и будущим жильцам хватает копий паспорта.

Также происходит и расторжение – в устной индивидуальной беседе. При необходимости и нежелании покидать квартиру может быть вызван участковый и он будет силой выгонять людей. После написания заявления можно добиться и удержания просроченной оплаты, компенсации за моральный ущерб и возмещения за сломанные вещи.

Всевозможные негативные стороны аренды жилья

В случаях, где не был составлен договор, и в тех, где был, существует множество возможных негативных сторон. Основными можно считать ошибки по невнимательности, которые способны перерастать в большие проблемы.

Недостаточно просто скачать из интернета образец договора аренды квартиры, важно серьезно отнестись к его заполнению и редактированию.

Ведь при продуманном подходе и учете всех нюансов жизнь становится легче, и вы будете защищены от любых спорных ситуаций и конфликтов.

Очень часто арендодатели забывают указать, кто должен оплачивать коммуналку, как и в каком виде должно сохраняться имущество и общее состояние квартиры с обеспечением порядка и чистоты.

Практически всегда не оговаривается мебель, посуда, декоративные картины и украшения, а также состояние исправности систем водоснабжения, газовых плит и наличие насекомых/вредителей.

Поэтому после окончания срока аренды, никоим образом нельзя предъявить обвинения с дальнейшим возмещением денежных средств за нанесенный ущерб.

Именно потому все юристы советуют тщательно отнестись к заполнению договора и не бояться налогов, которые могут обойтись в разы дешевле, чем возможный созданный ущерб.

Заключительные положения аренды помещения

В заключительном пункте договора подведены итоги и определены основные требования. Исходя из него:

 1. договор действителен с момента его подписания обеими сторонами и действует до указанного срока;
 2. условия, указанные в документе меняются только по обоюдному согласию сторон;
 3. если нет никаких предпосылок, досрочный разрыв договора осуществляется за согласием квартиранта и арендодателя, если это разрешено законодательством Украины;
 4. любой конфликт можно решить в личной беседе, однако, если это невозможно, он решается в судебном порядке;
 5. каждый из участников договора обязан иметь оригинальный документ аренды жилья;
 6. вся оговоренная информация, которая не была внесена в договор, после подписания не считается действительной.

Итоги

Сдача и аренда квартиры или дома – это личное дело каждого.

Но следует предельно внимательно относиться к этому делу, потому как суммы в большинстве случаев расходуются немаленькие, а ответственность может принести еще больше потерь для вашего бюджета.

Впрочем, как и несоблюдение условий проживания с возможными нарушениями состояния жилья. Никто не застрахован от неисполнительных и хамоватых квартирантов, которые могут вести бескультурный образ жизни.

Если вы не разбираетесь в юридических тонкостях, редакция Maanimo рекомендует привлекать к составлению договора юристов или нотариусов, которые разбираются в этой теме и помогут избежать всех проблем в будущем.

Также и квартиранты должны детально изучать все пункты договора, соответствовать и выполнять положения, и конечно же требовать этого от арендодателя. Если все будут довольны, то не будут возникать конфликты.

А как происходил процесс аренды на вашем опыте? Заключали ли вы его официально? Напишите в комментарии.

Источник: https://maanimo.com/helpful/142626-dogovor-arendy-kvartiry

Договор аренды квартиры в Украине: правила, стоимость и процедура оформления в 2019 году

Договор аренды квартиры образец украина 2018

Аренда квартир пользуется большим спросом в Украине. Чтобы законно зарабатывать на сдаче жилья, нужно заключить с квартирантами договор. В процедуре есть много сложностей, поэтому для быстрого и законного оформления важно изучить все правила и нюансы. Знания будут полезны как арендодателям, так и квартиросъемщикам.

Требования о сдаче жилых помещений регулирует Гражданский кодекс Украины. А именно — 59 глава под названием “Наем, аренда жилья”. Договор аренды заключается, если арендодателем выступает юридическое лицо. На основании этого документа осуществляется сдача помещения за деньги физическим лицам. Как жилого, так и нежилого (офисы, склады, магазины, киоски).

Если же физическое лицо сдает квартиру такому же физическому лицу — в Украине нужно заключать договор найма.

Между документами существует принципиальная разница, ведь в законодательстве прописаны разные правила для урегулирования отношений между сторонами, в зависимости от типа. Исторически сложилось, что в случае с квартирами украинцы часто путают понятия.

Чтобы облегчить понимание ситуации, ниже сдачу жилья физическим лицам будем называть привычным словом “аренда”, хотя с юридической стороны правильно — “найм”.

Арендодатель и арендатор должны подписать договор, чтобы определить все условия. Существуют типовые образцы, в котором указаны самые распространенные положения.

Но в каждом конкретном случае стороны могут изменять пункты, чтобы добиться наиболее комфортного сотрудничества. Поэтому условия и пожелания нужно обсудить еще до составление документа.

Образец типового соглашения можно посмотреть ниже.

Популярные статьи сейчас Показать еще

Людям, которые хотят арендовать квартиру, придется сначала ее найти.

Для этого важно определиться с требованиями к будущему жилью: удобное расположение, инфраструктура, доступ к транспорту, количество комнат, качество ремонта, наличие мебели, бытовой техники, интернета и т.д.

В последнее время большую роль играют коммунальные услуги, поэтому стоит заранее выбрать, нужен ли в квартире бойлер, газовая колонка и прочие средства экономии. Ведь обычно квитанции оплачивают именно жильцы.

Выбрав условия и примерную стоимость, можно воспользоваться услугами риэлторских компаний, агентов по недвижимости или заняться поисками самостоятельно.

Владелец жилья тоже может обратиться к специалистам или связаться с квартирантами лично.

Сейчас существует много способов для поиска квартиры (частного дома) или жильцов без посредников: объявления в газетах или на улицах, группы в социальных сетях, специальные сервисы.

Бывает, что риэлторы сами отвечают на объявления и предлагают арендодателям бесплатно найти жильцов. Как правило, хозяину такие услуги ничего не стоят, но экономят личное время. А вот квартирантам приходится платить комиссию.

Добросовестный арендодатель подробно описывает условия, на которых собирается сдавать квартиру.

Многие заранее указывают максимальное количество жильцов, требования к детям, домашним животным, чистоте, сроки аренды и оплаты, а также другие необходимые детали, публикуют фото каждой комнаты.

Претендентам стоит лично обсудить с хозяином нюансы, которые он забыл указать. Например, жильцы могут предложить сделать ремонт в обмен на снижение цены.

Рекомендуется обращать внимание на характер владельца до подписания бумаг. Это поможет в будущем избежать скандалов с его стороны.

Риски при работе с риэлтором

Больше всего рискуют попасть на недобросовестных агентов именно съемщики. Взяв свой процент, риэлторы могут просто дать список доступных квартир. По сути, то же самое получают пользователи онлайн-сервисов и социальных сетей. Только бесплатно.

Согласно законодательству, услуги риэлтора для заключения договора вообще не нужны. Достаточно согласия владельца и квартиросъемщика. При этом агенты пускаются на различные уловки, чтобы получить больше денег.

К примеру, берутся найти жилье по одной цене, а затем уговаривают снять подороже. Бывает и так, что “специалисты” просто находят объявление о сдаче квартиры в открытом доступе и просто сводят участников сделки, предлагая стандартный договор, образец которого можно без труда найти в сети.

В то же время, они не дают жильцам никаких гарантий — все решает собственник.

Хозяин жилья может быть и вовсе не в курсе сделки. Известны случаи, когда аферисты добывали ключи от квартиры, “сдавали” ее на несколько месяцев вперед доверчивым жильцам, а затем пропадали с деньгами.

Настоящие же владельцы не получали ни копейки. Более того, обнаруживали в своей квартире незнакомых людей. Жертв может быть сразу несколько, если мошенники подсуетились и в одно время сдали недвижимость двум и более клиентам.

Пока одни перевозили вещи — другие подписывали “липовый” договор.

Впрочем, законные собственники квартир могут и сами “разводить” людей в сотрудничестве с риэлторами. Вот одна из распространенных схем: хозяин находит причину, чтобы выселить арендатора уже через месяц. А на их место берут новых жильцов. От каждой сделки агенты получают свой процент, которым делятся с партнером.

Заключение договора, документы

Когда все условия найма согласованы, квартирантам следует изучить документы хозяина. Важно убедиться, что он является законным собственником квартиры. А все другие владельцы и официальный супруг не против сдачи имущества в аренду.

Это не обязательно, но для перестраховки рекомендуется взглянуть на документы, подтверждающие имущественные права: договор купли-продажи, дарственная, свидетельство о наследстве или судебное решение.

Чтобы окончательно убедиться, съемщикам лучше внимательно сверить ФИО с паспортными данными владельца.

По закону подписать договор может официальный представитель — для этого ему понадобится доверенность, заверенная у нотариуса. Все остальные люди не имеют такого права, включая родственников, друзей, коллег и знакомых владельцев.

Статья 811 Гражданского кодекса обязывает граждан составлять только письменный договор, но не обязательно на украинском языке. Такой документ будет иметь юридическую силу, даже если его не заверит нотариус.

Но есть временные ограничения. Если стороны договариваются сотрудничать более трех лет — услуги нотариуса необходимы.

В таком случае квартиранты имеют возможность самостоятельно пересдавать недвижимость другим лицам после согласования с хозяином.

Закон позволяет взять типовой образец договора и отредактировать его, согласно персональным условиям. Но обязательно должны быть указаны:

 • паспортные данные участников сделки;
 • предмет договора;
 • стоимость, срок аренды, валюта для оплаты;
 • залоговая сумма и условия возврата;
 • характеристики жилья (адрес, площадь, количество комнат);
 • условия для расторжения;
 • обязательства, права и сфера ответственности сторон;
 • все прочие оговоренные условия.

Документ скрепляется подписями обеих сторон. Составляется отдельный акт о сдаче и приеме ключей. Законным сроком аренды (найма) считается пять лет, если участники сделки не указали другой период.

Он может окончиться раньше, если недвижимость попала под арест или стала предметом судебного процесса. К примеру, квартиру опечатали, как место преступления. Заранее можно обговорить дату, когда возможен пересмотр срока.

В случае, когда жильцов не выселили после условленной даты — аренда автоматически продлевается.

Права и обязанности сторон

Гражданский кодекс Украины обязывает соблюдать права и обязанности, прописанные в договоре. Поэтому их нужно подробно указать для обеих сторон. Стоит отметить, что унифицированных требований в законодательстве нет. Однако можно выделить пункты, которые пригодятся всем участникам договора аренды.

Так владельца можно обязать раз в несколько месяцев проверять состояние квартиры. Если в договоре не прописано обратное, именно он должен своевременно позаботиться о ремонте в случае неисправностей. В противовес — предоставить ему право повышать арендную плату в условленный период.

Как правило, у жильцов обязанностей гораздо больше. Часто хозяева требуют оплачивать проживание без задержек, следить за чистотой и сохранностью имущества владельца квартиры (мебели, техники и т.д.).

Нельзя забывать о том, что все жильцы обязаны соблюдать правила обращения с огнем, газом и электрическими приборами. А после окончания срока аренды — вернуть имущество хозяину в целости и сохранности.

В затем вовремя освободить помещения.

Стоимость оформления договора аренды (найма)

Без услуг риэлтора или другого посредника сдать жилье в аренду на короткий срок в 2019 году можно относительно недорого. Бланк договора легко найти в интернете. Но когда стороны решили сотрудничать более трех лет — закон требует нотариального подтверждения. Стоимость услуг нотариуса зависит политики конторы. В среднем, берут около 400 гривен.

Когда все готово, арендодатель должен заплатить государственную пошлину, пенсионный сбор в 1% от стоимости проживания, указанной в договоре. А также 1,5% в качестве военного сбора. Нужно учитывать, что доля берется за каждый месяц. Поэтому при долгосрочной аренде нужно взять сумму, умножить её на количество месяцев и вычесть 2,5% на налоги.

Теоретически, ушлый владелец может прописать в договоре маленькую сумму, устно договориться с жильцами о другой и платить государству меньше. Но тогда он окажется в заложниках у квартирантов.

Ведь последние всегда могут подать в суд и вынудить ответчика платить только деньги, предусмотренные документом.

Стоит отметить, что нотариус вряд ли станет заверять договор с подозрительно низкой суммой.

Сразу после заключения сделки арендодатель обязан за каждый месяц платить налог на доходы физических лиц в размере 18%. А также военный сбор в 1,5%. То есть, с каждого ежемесячного платежа придется отдавать государству 19,5%.

Однако владелец недвижимости может зарегистрироваться предпринимателем второй группы и получить единый налог по упрощенной системе — 744,60 гривны. К нему прибавляется социальный взнос в размере 819 гривен в месяц. Итого получится 1,563,6 гривны в месяц.

Это куда больше, чем средний налог арендодателя-физлица.

Расторжение договора аренды квартиры

Арендатор имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор. При этом обязан сообщить об этом владельцу квартиры или другого жилья за три месяца до процедуры. В договоре можно заранее предусмотреть более удобный срок.

За несанкционированный выезд арендодатель может подать в суд. Там ему придется доказать, что за три месяца не смог найти новых жильцов на тех же условиях. Если это получится — арендаторов обяжут компенсировать стоимость квартплаты за тот же период.

Даже если они жили в другом месте.

Арендодатель может заранее расторгнуть договор только в судебном порядке. Законным поводом для этого считается просрочка оплаты минимум на два месяца. Если аренда оформлена на длительный срок — то более шести месяцев.

Кроме того, хозяин может потребовать через суд освободить квартиру, если нуждается в ней для проживания или размещения родственников. ГКУ обязывает его письменно предупредить арендаторов не позднее, чем за два месяца до выселения. Впрочем, дело не дойдет до суда, если решить вопрос полюбовно и убедить жильцов покинуть квартиру по своей воле.

Штрафы за неуплату налогов за аренду квартиры

Многие владельцы квартир решают сдавать их в аренду неофициально. Понятное дело, что без нотариального оформления и личного обращения в налоговую власти не узнают о сделке.

Но квартиранты, риэлтор, соседи или знакомые могут проговориться налоговым инспекторам о нелегальных доходах. Сотрудникам фискальной службы еще придется доказать факт оказания таких услуг.

Но в случае их успеха — хозяина жилье ожидает ряд санкций.

Прежде всего, гражданину выпишут административный штраф, который варьируется от 51 до 136 гривен. Узнав сумму квартплаты, инспекторы подсчитают количество неуплаченных налогов и заставят вернуть долг государству. Если сумма накопится значительная, собственнику выпишут штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Официальный и заверенный нотариусом договор дает жильцам право зарегистрировать свое место проживания в квартире. А также всех своих несовершеннолетних детей. При этом желание владельца роли не играет.

Впрочем, есть один нюанс, если собственник не желает, чтобы арендаторы прописались в квартире. Ему достаточно запретить жильцам регистрацию в договоре аренды. Подписывая такой документ, граждане лишаются законного права на прописку без ведома владельца.

Аренда квартиры без договора

Согласно статистике, Украина может похвастаться рекордным количеством арендаторов, которые предпочитают сдавать квартиры неофициально (до 90%). Они устно договариваются с жильцами и не заключают договор.

В таком случае хозяин квартиры традиционно берет деньги за “первый и последний месяц”. То есть, оплату первого месяца авансом и залоговую сумму.

Так люди перестраховываются от порчи имущества, краж, неожиданного съезда или других проблем со стороны квартирантов.

Жилищные отношения без заключения договора имеют плюсы и минусы для обеих сторон. Так владелец квартиры может не опасаться прописки или судебных притязаний со стороны жильцов. Последние просто не имеют юридических прав находиться в помещении. Квартирантов легко выселить при помощи полицейских и просто сменить замки. Ведь актов о ключах тоже никто не заключает.

В то же время, собственник не сможет потребовать компенсацию за ущерб, который превышает размер залога. Устроив разгром в квартире, жильцы могут просто съехать и скрыться. Правда, предусмотрительные арендодатели собирают паспортные данные квартирантов — как раз на такой случай.

Источник: https://politeka.net/news/society/1172249-dogovor-arendy-kvartiry-v-ukraine-pravila-stoimost-i-procedura-oformlenija-v-2019-godu

Зразок договору оренди квартири (кімнати)

Договор аренды квартиры образец украина 2018

м. __________________

“___” ________________ 20__ р.

________________________________________________________________

вказатипрізвище, ім'я та по батькові   орендаря)

(надалі іменується “Орендар”) що проживаэ за адресою ______________________________________зоднієї сторони, та громадянин___________________________________________________________,

       (вказати прізвище, ім'я та по батькові  орендодавця)

що проживає за адресою:________________________________________________,

(вказатимісце проживання)

(надалі іменується “Орендодавець”), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються “Сторони”, акожна окремо – “Сторона”) уклали цей Договір оренди квартири (надалііменується “Договір”) про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

1.1.Цим Договором регулюються правовідносини, пов'язані із переданням ОрендодавцемОрендареві наступної квартири (надалі іменується “квартира, щоорендується”) для проживання у ній працівників Орендаря на визначений цимДоговором строк та за встановлену цим Договором плату:

1.1.2.Адреса: ____________________________________________________.

1.1.3.Загальна площа: ____________________________________________.

1.1.4.Житлова (корисна) площа ____________________________________.

1.1.5.Поверх: ____________________________________________________.

1.1.6.Кількість кімнат: ____________________________________________.

1.1.7.Стан квартири, що орендується, на момент передачі в орендне користування:___________.

1.1.8.Недоліки квартири, що орендується: ___________________________.

1.2.Орендодавець також передає Орендареві в оренду майно, що знаходиться у квартирі,що орендується, згідно з Додатком N __________ до цього Договору (надалііменується “майно”).

2. МЕТА ОРЕНДНОГОКОРИСТУВАННЯ

2.1.Квартира, що орендується, надається Орендарю для проживання Орендаря та членів його родини: ________________________________.

3. ПОРЯДОКПЕРЕДАННЯ КВАРТИРИ В ОРЕНДНЕ КОРИСТУВАННЯ

3.1.Квартира та майно повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендаремпротягом ________(________________) днів з моменту набрання чинності цимДоговором, що має  бути оформленоСторонами відповідним актом прийому-передачі

3.2.Протягом строку, визначеного у п. 3.1 цього Договору, Орендодавець зобов'язанийвиїхати з квартири, що орендується, та підготувати її для передання Орендарю.

3.3. Умомент підписання Акта приймання-передачі Орендодавець передає Орендарю ключівід квартири, що орендується, та від кімнат, які знаходяться у даній квартирі.

4. СТРОК ОРЕНДНОГОКОРИСТУВАННЯ

4.1.Строк орендного користування квартирою, що орендується, та майном складає____________________________ років з моменту прийняття квартири, щоорендується, за актом прийому-передачі.

4.2.Строк орендного користування може бути скорочений лише за взаємною згодою Сторін,що оформляється додатковою угодою Сторін до цього Договору.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТАРОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1.Розмір орендної плати за орендне користування квартирою, що орендується, тамайном складає _______________________________________ грн. за один місяцьорендного користування.

5.2. Орендна плата сплачується готівкою або за вимогою Орендодавця вбезготівковому порядку на рахунок останнього в __________ не пізніше____________ числа кожного місяця.

5.3.Орендар зобов'язаний протягом ________________________ з моменту __________,перераховувати орендну плату за ______________________ авансом.

5.4.Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами 1 (один) раз протягом________________________ за згодою Сторін шляхом _______________.

6. ВИТРАТИ НА КОМУНАЛЬНІПОСЛУГИ

6.1.Комунальні послуги, які споживає Орендар в квартирі, що орендується,оплачуються Орендарем самостійно на підставі рахунків відповідних організацій.

6.2.Усі витрати за користування телефонами в квартирі, що орендується, оплачуються Орендаремсамостійно згідно з рахунками ______________.

7. ПРАВА ТАОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

7.1.Орендодавець має право один раз на квартал здійснювати перевірку порядкувикористання Орендарем квартири, що орендується, у відповідності до умов цьогоДоговору шляхом ________________.

7.2.Орендодавець має право вимагати від Орендаря дотримання Правил користуванняприміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями в Україні.

7.3.  Орендодавець має право вимагати від Орендарязвільнення квартири, що орендується, та повернення майна після закінченнястроку орендного користування.

7.4.Орендодавець зобов'язується здійснювати у разі необхідності капітальний ремонтквартири, що орендується.

8. ПРАВА ТАОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

8.1. Орендар за цим Договором бере на себе наступніобов'язки:

-використовувати квартиру, що орендується, за її цільовим призначенням увідповідності до п. 2.1 цього Договору;

-забезпечувати збереження і охайність квартири, що орендується, та підтримуватиїї в належному стані;

-дбайливо ставитися до майна, яке знаходиться в квартирі, що орендується;

-усувати наслідки аварій, які сталися в квартирі, що орендується, в строк_________ шляхом ___________;

– устрок ___________ повідомити Орендодавця про аварію, чи інші пошкодженняквартири та майна;

-дотримуватися протипожежних правил;

-здійснювати за власний рахунок поточний ремонт квартири, що орендується;

– нездійснювати перебудову та перепланування квартири, що орендується, безпопередньої письмової згоди на це Орендодавця;

-дотримуватися Правил користування приміщеннями житлових будинків іприбудинковими територіями;

-безперешкодно допускати Орендодавця до квартири, що орендується, з метоюперевірки її використання у відповідності до цього Договору;

-звільнити квартиру, що орендується, та повернути Орендодавцеві майно післязакінчення обумовленого в цьому Договорі строку орендного користування.

8.2.Орендар за цим Договором має наступні права:

-обладнати та оформити квартиру, що орендується, на власний розсуд;

-здавати квартиру, що орендується, у суборенду за письмовою згодою Орендодавця;

-установлювати замки на вхідні двері та кімнати, укріплювати вхідні дверіквартири, що орендується;

-установлювати сигналізацію та інші системи охорони в квартирі, що орендується;

-самостійно визначати порядок, умови та строки проживання в квартирі конкретнихосіб із числа тих, що визначені у п. 2.1 цього Договору.

9. ПОРЯДОКПОВЕРНЕННЯ КВАРТИРИ, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ, ТА МАЙНА ОРЕНДОДАВЦЕВІ

9.1.Після закінчення строку орендного користування Орендар зобов'язаний передатиОрендодавцю квартиру, що орендуються, та майно протягом___________________________ з моменту закінчення строку орендного користуванняза актом прийому-передачі.

9.2.Протягом строку, визначеного у п. 9.1 цього Договору, Орендар зобов'язанийзабезпечити виїзд осіб, які проживали в квартирі, що орендується, тапідготувати її до передання Орендодавцю.

9.3.Квартира, що орендується, та майно вважаються фактично переданими Орендодавцю змоменту підписання Сторонами акта прийому-передачі.

9.4. Вмомент підписання акта прийому-передачі Орендар передає Орендодавцю ключі відквартири, що орендується, та кімнат, які знаходяться в квартирі, щоорендується.

9.5.Квартира і майно, що орендуються, повинні бути передані Орендодавцю у тому жстані, в якому вони були передані в орендне користування з урахуваннямнормального природного зносу.

10.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Увипадку порушення Договору Сторони несуть відповідальність, визначену цимДоговором та (або) чинним в Україні законодавством.

10.2. ПорушеннямДоговору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання зпорушенням умов, визначених змістом цього Договору.

10.3. Сторона ненесе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини(умислу чи необережності).

10.4. Сторонавважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщовона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконанняцього Договору.

10.5.Орендар несе наступну відповідальність:

– увипадку прострочення в прийнятті майна та квартири, що орендується, – неустойкав розмірі ________________________;

– увипадку прострочення по сплаті орендних платежів – пеня в розмірі________________________________ від суми боргу за кожен день прострочення;

– увипадку нецільового використання квартири, що орендується, – штраф у розмірі__________________________________________ від загальної суми орендної плати,що підлягає сплаті за цим Договором;

– запередання квартири, що орендується, або її кімнат в суборенду без письмовоїзгоди Орендодавця – штраф у розмірі ____________.

10.6.Орендодавець несе наступну відповідальність:

– увипадку прострочення по переданню Орендарю квартири, що орендується, та майна -неустойка в розмірі ___________________________.

11. ПІДСТАВИДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

11.1.Цей Договір може бути розірваний достроково в порядку та на умовах, щовизначені у ст. 825 Цивільного кодексу України.

12. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

________________________________________________________________.

13.ДІЯ ДОГОВОРУ

13.1.Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписанняСторонами та скріплення його печаткою Орендаря.

13.2.Строк Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 13.1 цьогоДоговору та закінчується ______________________________________.

13.3. Закінченнястроку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за йогопорушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

13.4. Якщо іншепрямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни уцей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюєтьсядодатковою угодою до цього Договору.

13.5. Зміни у цейДоговір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідноїдодаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковійугоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

14.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1.

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у томучислі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненнямцього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності абопорушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного вУкраїні законодавства. До вищезазначених правовідносин можуть бути застосованізвичаї ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності тасправедливості.

14.2.Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами імають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписаніСторонами та скріплені печаткою Орендаря.

реквізитисторін

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Підписи сторін

ОРЕНДАР

________________/_________/

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Все о законе
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: